Công văn về việc thực hiện Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với viên chức và lao động hợp đồng.

Thực hiện QĐ số 1000 của Sở LĐTBXH về việc Ban hành Quy định đánh giá xếp loại hằng năm đối với công chức viên chức, lao động hợp đồng. Nhà trường ban hành thông báo số 283 ngày 15 tháng 12 năm 2021.

CV 1000-QD của Sở LĐTB-XH Hà Nội

CV 283/TCN- Thong-bao-thuc-hien-quy-dinh-danh-gia,-xep-loai-hang-thang-QD1000

Mau-3-danh-gia-cac-ccvc

Mau-4-danh-gia-(Hop-dong)

Mau-5-(Tong-hop-ket-qua-danh-gia,-xep-loai)

Mau-6-(Ke-hoach-cong-tac-nam)

Mau-7-(Ke-hoach-cong-tac-thang)

Mau-8-(Lich-cong-tac-tuan

Mau-9-(Thong-bao-ket-qua-danh-gia)

HCTF