Thông báo kế hoạch thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND.TP Hà Nội

Kế hoạch số 156/KH-NADLTT về kế hoạch thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND.TP Hà Nội.

* Công điện số 17/CĐ-UBND

Ngày 01/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

CT-17

Ke-hoach--thuc-hien-Chi-thi-17

HCTF