HƯỚNG DẪN CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TUYỂN BỔ SUNG HỌC SINH LỚP SONG BẰNG ĐỢT ĐẦU HKII NĂM HỌC 2023-2024