HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ, NGHIỆN MA TUÝ CHO HỌC SINH, GIÁO VIÊN NĂM 2023